İletişim Süreci Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, şikayet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında, Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) Şirket’imiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


3. Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından görüş, talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla elektronik ortamda çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır.


4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.