Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi Kart Kullanıcısı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


·           Çalışmakta olduğunuz firma ile Şirket arasındaki iş ilişkisi doğrultusunda Sodexo kartınızın basılması ve dağıtılması,

·           Kart aktivasyonlarının gerçekleştirilmesi,

·           Sodexo kartınıza ilişkin operasyonların ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği Sodexo Online platformuna üyeliğinizin oluşturulması,

·           Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·           Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,

·           Talep ve şikayetlerin yönetimi,

·           Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,

·           Marka pazar araştırmalarının yapılması. 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Şirket içi sistemler/uygulamalar, mobil uygulama, telefon, internet sitesi, çağrı merkezi kanalıyla ve fiziki ortamda matbu formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·           Hizmetlerimize yönelik kart operasyonlarının gerçekleştirilebileceği Sodexo Online platformuna yetkisi olduğunuz firmanın üyeliğinin oluşturulması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

·           Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·           Çalışmakta olduğunuz firma ile Şirket arasındaki iş ilişkisi doğrultusunda Sodexo kartınızın basılması ve dağıtılması,

·           Sodexo kart aktivasyonlarının gerçekleştirilmesi,

·           Sodexo kartınıza ilişkin operasyonların ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği Sodexo Online platformuna üyeliğinizin oluşturulması,

·           Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,

·           Talep ve şikayetlerin yönetimi,

·           Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,

Marka pazar araştırmalarının yapılması.


4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·           Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·           Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.