Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Amaç

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Sodexo” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterileri, üye işyerleri ve iş ortaklarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi müşterisi, üye işyeri ve iş ortağı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. Aydınlatma Metni ile Sodexo tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Müşterilerin, Üye İşyerlerinin ve İş Ortaklarının Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kişisel Verinin İçeriği
Kimlik VerisiAd-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
İletişim VerisiTelefon numarası, faks, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
Finansal VeriSermaye türü, ortaklık yüzdesi, yıllık faiz, banka kodu, kredi bilgileri, borç bilgileri gibi bilgiler
Özel nitelikli kişisel verilerBiyometrik veri,
Genetik veri,
Kan grubu,
Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri,
Sağlık verileri,
Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı
Hukuki İşlem Verisi Borcu yoktur yazısı, ekonomik durumunu gösterir sair belgeler
Lokasyon VerisiYerleşim yeri, ev adresi, şehir, ülkeye ilişkin bilgiler.
Mesleki Deneyim Verisiİlgili kişinin mesleği/meslek grubu
Görsel/İşitsel VerisiFotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı)
Özlük VerisiŞirketimiz ile ilişki içerisinde olan gerçek kişilerin yetkili kişi bilgileri ve bağlı olduğu meslek odasından alınan bilgileri
Diğer Veriler Plaka, sözleşme tipi, banka kodu, banka hesap numarası, vergi numarası, yemek çeşitleri ve tipleri, ödeme durumu ve bilgisi, yetkili bilgileri, belge tarihi, belge kayıt numarası gibi bilgiler
Müşteri İşlem VerisiÜrün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Pazarlama VerisiPazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için alınan bilgiler, pazarlanacak ürün bilgisi, kampanya adı ve detayları ve pazarlama kanalı gibi bilgiler

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

• Finansal raporların hazırlanması,
• Hakediş hesaplamalarının yapılması,
• E-fatura işlemlerinin yürütülmesi,
• İcra takipleri suretiyle alacakların tahsil edilmesi,
• Banka vasıtasıyla yürütülen işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Alacak takiplerinin yapılması,
• İç denetim, uyum ve hukuk süreçlerinin yürütülmesi,
• Vergi beyannamelerinin verilmesi,
• Müşteri, üye işyeri ve iş ortaklarından gelen şikâyetlere cevap verilmesi,

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

• Aday müşteri ve üye işyeri süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri ve üye işyeri raporlamalarının yapılması,
• Çağrı takibi ve değerlendirmesinin yapılması,
• Yeni müşteri ve üye işyeri oluşturulması,
• Sipariş süreçlerinin yürütülmesi,
• Promosyon ve kampanya süreçlerinin takip edilmesi,
• Müşteri ve üye işyeri süreçlerinin sonlandırılması,
• Müşteri ve üye işyerlerinin mobil uygulamadan faydalandırılması,
• Müşteri ve üye işyerlerinin teklif süreçlerinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi,
• Müşteri ve üye işyerlerine online uygulamanın kullandırılması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

4.1 Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verileriniz, Avukatlık Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve hizmet sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Sodexo Grup’a, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ilgili avukata ve Şirketimizin ilgili tedarikçileri ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Avukatlık Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Noterlik Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

• Yasal raporlamaların yapılması,
• Finansal bildirimlerin gerçekleştirilmesi,
• İhalelerde kullanılması,
• Yasal süreçler kapsamında gerekli işlemlerin yapılması.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

• Arşiv işlemlerinin yürütülmesi,
• Bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Müşteri ve üye işyeri bilgilendirmelerinin yapılması,
• Promosyon ve kampanya süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
• Yazılım ve teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi,
• Kart/çek basım işlemlerinin yürütülmesi,
• Kargo ve posta faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
• Çağrı merkezi işlemlerinin yürütülmesi.

4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Kişisel Verileriniz;

• Müşteri ve üye işyeri bilgilerinin sisteme girilmesi,
• Kampanya süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim, uyum ve hukuk süreçlerinin yürütülmesi,
• Yetkili kişi bilgilerinin kaydedilmesi,
• Çalışan görev bilgilerinin girişinin yapılması,
• Pazarlama ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• İş süreçlerinde elde edilen verilerin depolanması ve takibinin yapılması amacıyla yurt dışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

4.3.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Sodexo kişisel verilerinizi korumak amacıyla;
•Teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemlerin alınması,
•Teknik konularda uzman kişilerin istihdam edilmesi,
•Düzenli aralıklarla alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik denetim yapılması,
•Güvenliğin sağlanması için gerekli yazılım ve alt yapının oluşturulması,
•Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilere erişimin sınırlandırılması,
•Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir şekilde yedekleme programının kullanılması,
•Virüs koruma sistemlerini içeren yazılımların kullanılması gibiher türlü teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

4.4.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler


•KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
•Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
•KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

4.5.Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

5. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme, uzman tarafından güvenli olarak silme vb. yöntemler kullanılmaktadır.

5.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesini ifade eder.Örnek: Maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, toplulaştırma vb.

6. Müşteri ve İş Ortağı’nın Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:


a.Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e.Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g.İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.