Değerlerimiz

Hizmet Ruhu

Müşteri ve tüketicilerimizi yaptığımız her işin merkezinde konumlandırırız. Müşteri ve tüketicilerimize her gün daha iyi hizmet sunabilmek için kolay ulaşılabilir oluruz, taleplerine hızlı çözümler sunar, beklentilerini önceden tahmin eder ve onlara hizmet etmekten gurur duyarız. Global bir şirket olmakla beraber yerel odağımızı her zaman koruruz; sahadaki yöneticilerimiz müşterilerine yakın, gerçek birer girişimci ve karar vermekte yetkililerdir.

Takım Ruhu

Takım ruhu tüm operasyonlarımız, iş birimlerimiz, idari ofislerimiz ve yönetim ekiplerimiz için çok önemlidir. Her bir çalışanımızın becerisi bir diğer takım üyesinin bilgisiyle birleşerek Pluxee’nin başarısını oluşturur. Takım çalışması; dinlemeye, şeffaflığa, birbirine saygı göstermeye, çeşitliliğe, önemli kararların uygulanmasında dayanışmaya, kurallara saygı göstermeye ve özellikle zor zamanlarda karşılıklı desteğe bağlıdır.

Gelişim Ruhu

Kurum olarak isteğimiz ve inancımız, her bir çalışanın her zaman kendini geliştirmesidir. Çalışanlar performanslarının değerlendirilmesine; gelişim için kendi performanslarının takım arkadaşlarıyla ve rakiplerle karşılaştırılmasına açıklardır. Çalışanlar, başarı ve başarısızlıklarını fark etmelerinin sürekli gelişimin temeli olduğuna inanır ve kendi öz değerlendirmelerini yaparlar. Hırs ve alçak gönüllülük arasında denge kurarlar. Pozitif bakış açısına sahip olarak, her problemin bir yenilik ya da gelişim ile çözümleneceği inancına sahiplerdir.

ETİK PRENSİPLERİMİZ

Sadakat

Pluxee, temeli dürüstlük ve açık iletişime dayalı olan sadakati, müşterileri, tüketicileri ve iş ortaklarıyla paylaşır. Sadakat, organizasyonumuzdaki operasyonların temel unsurlarından biridir.

İnsana Saygı ve Fırsat Eşitliği

Pluxee, çalışanlarının ırkına, inancına, politik görüşlerine, kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine veya yaşlarına bakmaksızın onlara eşit fırsatlar sunar. İnsana saygı ve fırsat eşitliği, Sodexo’nun sunduğu tüm hizmetlerin merkezinde yer alır.

Şeffaflık

Pluxee için şeffaflık, kültürün önemli bir parçasıdır. Tüm iş ortaklarımıza, şirketimiz ve işimiz hakkında doğru ve net bilgiye ulaşma imkanını sağlarız. Tüketicilerimize en iyi kalitede ürün ve hizmetler sunar ve onlar için artı değer yaratmanın yollarını ararız. Tedarikçilerimizle adil şartlarda, etik, net ve anlaşılır sözleşmeler yaparız.

İş Dürüstlüğü

Pluxee etik dışı, yasalara aykırı ya da adil olmayan hiçbir işe tolerans göstermez. Tüm paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza etik prensiplerimizi açıkça aktarırız. Onlardan da etik prensiplere uygun olmayacak durumları bizimle paylaşmalarını bekleriz. Sodexo Grubu Üst Yönetimi tarafından Kasım 2006’da yayımlanan “İş Bütünlüğü Prensipleri”, Sodexo’nun iş ahlakıyla ilgili inanç ve uygulamalarını içermektedir. Bu prensipler tüm Sodexo çalışanları tarafından anlaşılır ve benimsenir.

İŞ YERİNDE TEMEL İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN SODEXO BİLDİRİSİ

Pluxee'nin kurulduğu 1966 yılından bu yana, iş modelimizin merkezinde insanlar yer almaktadır ve insanların beklentilerini karşılamak önceliklerimiz arasındadır. İnsan haklarına saygılı olmak, Pluxee'nin çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz herkesin Yaşam Kalitesini iyileştirme ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların, bölgelerin ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine katkıda bulunma misyonu için elzemdir. Bu nedenle insan haklarına saygılı olmak, Sorumlu İş Davranışı taahhütlerimizin temel direğidir. Küresel bir işveren olarak Pluxee, insan haklarıyla ilgili çeşitli yerel bağlamlarla karşılaşmaktadır ve Grup, bu durumlar üzerinde her zaman kontrol sahibi olmayabilir.

Pluxee, insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

Pluxee, iş yaptığımız her yerde insan haklarına saygı gösterir. Pluxee, işlerini başkalarının insan haklarını ihlal etmeyecek şekilde yürütmeyi amaçlar ve ticari faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz insan hakları durumlarını ele alır. Pluxee, insan haklarına gerekli özeni göstererek sebep olabileceğimiz, katkıda bulunabileceğimiz veya iş ilişkilerimizle doğrudan bağlantılı olabileceğimiz olumsuz insan hakları durumlarını belirlemeye, önlemeye ve azaltmaya çalışacaktır.

Bu taahhütler, uluslararası insan hakları ilkeleri doğrultusunda şekillenir. Bu ilkeler, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi ve 2003 yılından bu yana imza sahibi olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Ayrıca Pluxee, Çalışma Yaşamında Temel İnsan Haklarına saygılı olma taahhüdümüzü doğrulamak için IUF ile 2011 yılında uluslararası bir çerçeve anlaşması imzaladı. 2017 yılında bu anlaşmaya cinsel tacize ilişkin bir ek eklenmiştir. Daha yakın bir zaman olan 2021 yılında ise Pluxee ve IUF, çalışma ortamında sağlık ve güvenlik konularındaki karşılıklı taahhütlerimizi güçlendiren bir irade beyanı imzalamıştır.

Çalışma alanlarımız

Pluxee, dünyanın en büyük işverenlerinden biridir. Bu taahhütler, dünyanın her yerindeki çalışanlarımızın her biri için geçerlidir. Tüm liderler, yöneticiler ve idareciler, insan haklarına ilişkin taahhütlerimizi bilmek, bu taahhütlere uymak ve bu taahhütleri iletmekten ve bunları operasyonlarına, politikalarına ve uygulamalarına yerleştirmekten sorumludur. Pluxee, dünya genelindeki çalışanlarımız için ekiplerimizin aşağıda belirtilen minimum standartlara uymalarını beklemektedir:

Emniyetli, sağlıklı ve güvenli çalışma alanı

Pluxee küresel bir sağlık ve güvenlik kültürünü benimser, birinci sınıf sağlık ve güvenlik performansı sağlamayı amaçlar. Pluxee, asgari olarak geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun ve  Pluxee'nin iş yeri sağlık ve güvenlik programına tabi olacak, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ve çalışma koşulları sağlayacaktır. Pluxee tesislerimizde çalışan işçilere yaşam alanı sağladığında, çalışanların fiziksel güvenliğini ve emniyetini sağlamak ve çalışanların musluk ve içme suyu, yeterli sıhhi tesisler, kişisel alan ve mahremiyet, tesiste çalışan her işçi için bir dolap, ilgili tüm toplu inşaat düzenlemelerine saygı göstermek, ve temiz ve güvenli tesisler dahil olmak üzere işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için uygun adımları atmalıyız. İş yerinde yaşayan çalışanlara sağlanan çamaşırhane, market vb. hizmetler, bu hizmetlerden kar elde edilmeden makul bir fiyata satılacaktır.

Çeşitli ve kapsayıcı çalışma alanı

Pluxee nitelik, yetkinlik, deneyim ve işle ilgili diğer kriterlere dayalı olarak çalışanları işe almayı taahhüt eder. Bu kriterler aynı zamanda işe alım, müşteriyle çalışma, proje ataması, terfi seçimi veya fesih gibi işimizi ilgilendiren tüm durumlar için geçerlidir. Pluxee kapsayıcı bir işverendir ve ayrımcılığa karşı mücadele eder. Kapsamlı iş gücümüzün iyi hissetmesini ve işe iyi entegre olmasını isteriz. Pluxee cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, etnik köken, vatandaşlık, ırk, renk, din, medeni durum, hamilelik, genetik bilgi, engellilik ve kanun tarafından korunan diğer herhangi bir özelliğe bakılmaksızın tüm çalışanlarına mümkün olan en iyi iş hayatı deneyimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Saygılı çalışma alanı

Pluxee, tüm çalışanlarının birbirlerine nezaket ve saygıyla yaklaşmalarını bekler. Bu bağlamda, güvenlik başta olmak üzere tüm prosedürlerin kişisel haysiyete ve mahremiyete saygı göstermesini sağlar. Pluxee, iş yerinde şiddeti ve sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, fiziksel veya diğer her türlü tacizi, suistimali, yıldırmayı veya zorbalığı yasaklar. Bu tür davranışlarda bulunanlar disiplin cezalarına tabii olur, bu cezalara iş sözleşmesinin derhal feshi de dahildir. Zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı yoktur Pluxee, her türlü zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına inanmaktadır ve işimizin herhangi bir bölümünde kölelik veya insan kaçakçılığına sıfır tolerans gösterir. Bu nedenle herkesin zorla çalıştırma, tehdit, ciddi zarar veya fiziksel kısıtlama ve ticari cinsel ilişkiden uzak olmasını sağlar; kişilerin herhangi bir zamanda herhangi bir işten istifa etmekte özgür olmasını sağlar; Pluxee sadıktır ve çalışma koşulları konusunda verdiği sözleri tutar. Ayrıca Pluxee, işe alım ücretlerini yasaklar - hiç kimse bizim için çalışmaya yönelik ödeme yapmamalıdır. Pluxee, işe alım süreciyle ilgili tüm masrafları karşılar.

Çocuk işçiliği yoktur

Pluxee, mesleki eğitim programının bir parçası olarak çıraklık veya staj durumları dışında yalnızca en az 15 yaşında bireyleri istihdam etmeyi taahhüt eder. Yasal yaşın 15'in üzerinde olduğu ülkelerde Pluxee, yerel yasalara uyacaktır. Tehlikeli görevler için net yaş sınırları, şirket politikası tarafından belirlenir ve genç işçilerin herhangi bir şekilde istihdam edilmesi çalışma saatleri, ücretler, çalışma koşulları ve asgari eğitim ile ilgili her türlü yasal sınırlamaya tabidir.

Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü

Pluxee, çalışanlarının kendi seçtikleri sendikaya katılma veya katılmama hakkına ve herhangi bir misilleme veya ayrımcılığa maruz kalmaksızın toplu pazarlık yapma hakkına saygı duymayı taahhüt eder. Yasal işçi temsilcileriyle iyi niyetle pazarlık yapacağız. Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu pazarlığa saygılı olunmasını sağlamak için her ülkenin yasal çerçevesi içinde iş yaptığımız ve çalıştığımız ülkelerin yasalarına uyacağız. Örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının kanunla kısıtlandığı ülkelerde paralel işçi temsilinin (örneğin; toplantılar, kahve molaları, bağlılık anketleri) paralel olarak geliştirilmesini kolaylaştıracağız.

Yasal ücretler, ek ödemeler ve çalışma zamanı

Pluxee, tüm çalışanlarına çalıştıkları süre boyunca, zamanında planlanmış yasal ücret ve ek ödemeler verilmesini beklemektedir. Ekiplerimiz, azami saat limitleri ve dinlenme süresi gereklilikleri de dahil olmak üzere çalışanların çalışma saatlerini düzenleyen geçerli tüm yasa ve yönet-meliklere uyacaktır. Fazla mesai, yalnızca işin niteliğine bağlı olarak yasaların izin verdiği ölçüde gerekli olabilir.

Göçmen çalışanlar için özel ilgi

Pluxee, bizimle çalışmak için evlerinden çok uzaklara, bazen de başka ülkelere seyahat eden kişilerin özel durumlarının bilincindedir. Pluxee, bu göçmen işçilerin göç nedeniyle istismara maruz kalmadığına veya haklarına erişimlerinin engellenmediğine emin olmak için gerekli tüm adımları atacaktır.

İş ilişkilerimiz

Pluxee, bu politikaları müşterilerimize ve tedarikçilerimize iletecektir. İş ortaklarımızdan bu politikaları ve politikaların temel ilkelerini desteklemelerini bekliyoruz. Mevcut ve potansiyel olumsuz insan hakları durumlarını ele almak için iş ortaklarımızla uygun şekilde ilişki kurabiliriz.

Topluluklarımız

Pluxee dünyanın her yerinde iş yapmaktadır. Pluxee, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların her birinin gelişimine katkıda bulunmayı ve bu toplulukların sorumlu bir vatandaşı olmayı amaçlar. Çalışanlarımız, müvekkillerimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz bu topluluklarda yaşamakta ve iş yapmaktadır. Hizmet verdiğimiz topluluklarda paydaşlarımızı görevlendirecek, ve bu topluluklarda ticari faaliyetlerimizle ilgili olabilecek olumsuz insan hakları durumlarıyla ilgili endişelere çözümler geliştirmeye çalışacağız.

Endişeleri bildirmek

İş uygulamalarımız ve bunların insan hakları üzerindeki etkileri hakkında endişelerini dile getiren paydaşlarımızı memnuniyetle karşılıyoruz. Herhangi bir misilleme tehdidi olmaksızın endişeleri bildirmek için oluşturulan kullanışlı çözümler, çalışanlarımız için özellikle önemlidir. Aynı şekilde müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve onların çalışanları, faaliyet gösterdiğimiz toplulukların üyeleri ve işimizden etkilenebilecek diğer paydaşlar da olumsuz durumlara dikkatimizi çekmelidirler.

Pluxee, iş yaptığımız her yerde çalışanların ve diğer paydaşların insan haklarının ihlali veya işimizle ilgili diğer olumsuz insan hakları durumları hakkında endişelerini dile getirmeleri için etkili bir mekanizma sağlar. Speak Up Etik Hattımız (www.speakup.sodexo.com) herkesin, insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere İş Ahlakına aykırı veya yasa dışı faaliyetleri ve davranışları gizli bir şekilde bildirmesine olanak sağlar.

Çalışanlar bu tür endişeleri yasal ortak temsilciler aracılığıyla da dile getirebilirler. Tüm bildiriler iyi niyetle yapılmalıdır. Şüpheli insan hakları ihlalleri veya olumsuz insan hakları durumlarına ilişkin herhangi bir bildiri, Grup tarafından üç ila altı aylık makul bir süre içinde dikkatlice incelenecek ve derhal uygun şekilde ele alınacaktır. Bu tür bildirimleri iyi niyetle yapan kişiler misillemeye, tehditlere veya tacize maruz kalmayacak ve bu kişilerin kimlikleri mümkün olduğu ve yasaların izin verdiği ölçüde gizli tutulacaktır.

Bildiri sağlam temellere dayandığında (örneğin işin kötüye kullanımı gerçekten olduysa), ilgili bireylerden bağımsız, yasalara ve Disiplin Cezaları Politikamıza uygun olarak gerektiğinde uygun önlemler (yaptırım, düzeltici eylemler vb.) alınacaktır.

Durum tespiti ve şeffaflık

Pluxee, bireysel ve toplu şikayet mekanizmaları aracılığıyla dile getirilen endişeleri ele almanın yanı sıra, işimizle ilgili mevcut ve potansiyel insan hakları durumlarını değerlendirmek ve belirlediğimiz risklere ve etkilere yönelik uygun önlemleri önceden almak için çalışacaktır. Bu risk değerlendirmesi, hafifletme ve iyileştirme süreci (bildirilen şikayetlere verdiğimiz yanıtlar dahil), etkinliğini artırmak ve güncelliğini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilecektir. Pluxee, tüm çalışanlara uygulanan minimum standartları sağlamak için aşağıdaki İnsani Temelleri geliştirmiştir. Her "temel", riski değerlendirmek ve azaltmak için bir kontrol ve test planına bağlıdır. Bu kontroller, iç kontrol sürecimize dahildir.

Güvenli, emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı Tehdit, taciz, ayrımcılık veya şiddet olmayan saygılı çalışma ortamı ilişkileri Yetkin ve güvenli iş performansı için eğitim araçları ve gereçleri Açık yönetim: iş tanımları ve hedefler İş yerinde temel insan haklarına saygı Tam ödeme: daima tam zamanında Adil programlar: uygun izin günleri ve dinlenme molaları ile yasal azami süre içerisinde Kişisel bilgiler için veri gizliliği ve güvenliği Uygun ve saygın yaşam alanları (temin edildiğinde)Voice: herhangi bir ihlali bildirmek için, misilleme içermeyen kullanışlı şikayet mekanizması

Diğer politika ve uygulamalarla bağlantı

Pluxee'nin Sorumlu İş Yürütme konusundaki daha kapsamlı taahhüdünün önemli bir unsuru olarak bu İnsan Haklarına Saygı Taahhüdü aşağıdaki Pluxee politikaları, beyanları ve anlaşmaları hakkında bilgi verir ve bunlar tarafından desteklenir:

Sodexo Etik Kuralları: İş Dürüstlüğü Kılavuzu İş yerinde Temel İnsan Haklarına İlişkin Pluxee Kılavuzu Uluslararası Gıda ve Bağlantılı İşçiler Sendikası(IUF) ile Uluslararası Çerçeve Anlaşması Cinsel Tacizin Önlenmesine İlişkin Pluxee - IUF Ortak Taahhüdü Pluxee - IUF çalışma ortamında sağlık ve güvenlik konusundaki taahhütleri ve öncelikleri güçlendirmeye yönelik niyet beyanı Pluxee Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Rehberi Pluxee Tedarikçi Davranış Kuralları Pluxee İnsan Kaynakları Politikaları Speak Up Etik hattı: www.speakup.sodexo.com

İŞ ETİĞİ BEYANNAMESİ

Pluxee olarak, çalışanlarımızın ve hizmet sunduğumuz tüm paydaşlarımızın Yaşam Kalitelerini iyileştirme vizyonumuz ile faaliyette bulunduğumuz toplulukların, bölgelerin ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunma misyonumuzun temelinde, işimizi her yönüyle en yüksek etik ve dürüstlük standartları doğrultusunda yürütmek yatar. Dolayısıyla İş Etiği, Sorumlu İş davranış taahhütlerimizin yapı taşlarından biridir.

Bu İş Etiği Beyannamesinde (“Beyanname”) Pluxee’nin İş Etiği standartları ortaya konmaktadır. Bu standartlardan ödün verilemez. Liderler, yöneticiler ve ön büro personeli dahil bütün çalışanlarımız bu standartları bilmek ve bunlara sadık kalmak zorundadır. Pluxee çalışanları finansal veya diğer iş hedefleri ya da kişisel çıkarları için bu standartlardan asla taviz vermemelidir. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerde yozlaşmış, hileli ya da yasa dışı hiçbir işe müsamaha göstermeyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz değişik kültür ve ülkelerde karmaşık durumlarla karşılaşabiliriz. Ancak, bu beyannamedeki ilkelerimiz değişmez. Pluxee çalışanlarının hiçbir istisna kabul etmeden ve hiçbir boşluk ya da kestirme yol aramadan sağduyularını ve ellerindeki araçları kullanarak bu ilkelere tamamen uymaları beklenmektedir. Tüm faaliyetlerimizi sadece yasalara uygunluk açısından değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda İş Etiği taahhüdümüze uygunluklarını da temin etmeli ve tüm çalışma arkadaşlarımıza, kendimize, paydaşlarımıza ve kamuya karşı adil, doğru ve dürüst olunduğundan emin olmalıyız.

Bu standartlar tüm Pluxee çalışanları için ve bizi temsil eden eden herkes için geçerlidir.

Pluxee çalışanları, danışmanları ve bizi temsil etmek üzere istihdam edilen diğer herkesten bu standartlara uyması beklenir ve Pluxee adına hareket etmek üzere danışmanlarla ya da diğerleriyle birlikte çalışan herkes de bu kişilerin standartlara uymasını sağlamak için tedbir almak zorundadır. Tüm danışmanlar veya diğer temsilciler dikkatle incelenerek sicillerinin ve itibarlarının etiğe aykırılık açısından temiz olmasına özen gösterilecektir. Pluxee çalışanları doğrudan kendilerinin yapamayacağı hiçbir şeyi dolaylı olarak başkalarına yaptırma yoluna gidemez.

Tüm paydaşlarımızla adil ve dürüst şekilde çalışacağız.

Pluxee, çalışanları, kullanıcıları, müşterileri, ortakları ve tedarikçileri dahil tüm paydaşlarıyla dürüst ve adil iş yapacaktır. Bunun anlamı sözleşmelerdeki taahhütlerimize saygı göstermek ve yaptığımız iş anlaşmalarının lafzına ve ruhuna sadık kalmaktır. Bu aynı zamanda çalışanlarımıza adil davranmamızı ve çalışanlarımız ve müşterilerimiz arasında ayrımcılığı yasaklayarak onları koruyan yürürlükteki tüm yasalara kesin olarak uymamızı da gerektirir.

İşlerimizi rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla değil, liyakat temelinde yürütürüz.

Pluxee, sunduğu güçlü hizmetler ve iş kalitesi ile kazanır. Pluxee olarak kamu görevlilerine ya da özel şahıslara iş avantajı sağlamak için hediye vb. değeri olan herhangi bir şey vermeyiz ve başkalarının da bizim adımıza vermesine izin vermeyiz. Bir hükümet yetkilisine, özel müşteri ya da potansiyel bir müşteriye Pluxee ile ilgili bir karar alması için, sözleşme imzalamak için ya da işle ilgili uygunsuz çıkar sağlamak için herhangi bir hediye vermeyiz, eğlence sunmayız ya da uygunsuz siyasi katkılarda bulunmayız. Benzer şekilde Sodexo Çalışanları da tedarikçilerinden ya da muhtemel tedarikçilerinden, iş bağlantısı yapmak, daha iyi fiyat almak veya farklı bir ticari çıkar sağlamak amacıyla herhangi bir hediye ya da eğlence kabul etmez.

Tüm koşullarda, Pluxee çalışanları Pluxee'nin dürüstlük standartlarını rehber edinmelidir. Dolayısıyla, Pluxee çalışanları uygunsuz davranış gibi görünen şeylerden bile kaçınmalı ve eylemlerini tehlikeye atacak, başkalarını etkileyecek veya Pluxee'ye bir şekilde olumsuz yansıyacak herhangi bir hediye ya da eğlenceyi kabul etmemeli ve/ya karşı tarafa teklif etmemelidirler.

Belirli ve sınırlı hediyelere ve iş eğlencesine İş Etiği standartlarımız dahilinde izin verilebilir. Pluxee çalışanları genel olarak, kanuna ve yerel prosedürlere uygun ve makul değerde olup herhangi bir iş avantajı sağlama maksatlı verilmeyen hediye, eğlence veya başka değerli şeyleri özel şahıslara teklif edebilir ya da sunabilirler.

Devlet memuru olmayan biri için makul olabilecek hediyeler ya da eğlence, devlet memurları söz konusu olduğunda yasa dışı veya etik dışı olabilir. Örneğin, bazı hükümetlerin, kamu çalışanlarının ve yetkililerin halktan değerli bir şey kabul etmesini, hatta kamu görevlisinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarının dahi karşılanmasını yasaklayan kuralları vardır. Bazı ülkelerde ise işletmeler hükümet tarafından kontrol edilebilir, bu yüzden ticari veya resmi görevliler arasındaki farkı ayırt etmek zordur. Bu nedenle, çalışanlar kamu görevlileriyle iş yaparken özellikle dikkatli olmak zorundadır.

Adil, açık ve yasalar çerçevesinde rekabet edeceğiz.

Tüm dünyadaki serbest girişimcilik sistemi, adil ve yasal rekabeti temel alır. Küresel lider olarak Pluxee, zekâsı, yaratıcılığı ve çok çalışmasıyla ve müşterilerinin, alıcılarının ve çalışanlarının yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kesintisiz arayışıyla iş yaparak işinin karlılıkla büyütecektir.

Seçme ve satın alma kararlarımızı fiyat, teslimat, kalite ve diğer faktörler gibi şeyler temelinde objektif olarak veririz ve müşterilerimiz ve tedarikçilerimizden de aynısını yapmalarını bekleriz.

Biz kendi bağımsız fiyatlandırma ve finansal pazarlıklarımızı yapar, rakiplerimizle pazarı, müşterileri bölmek için anlaşma yapmayız.

Rakip firmaların fiyat sabitlemesini, ihaleye fesat karıştırmasını veya pazarları, bölgeleri ya da müşterileri paylaşmasını yasaklayan tekelcilik karşıtı yasalara uyarız.

Rakip işletmeleri yanlış tanıtmaya veya rakiplerimizin ticari sırlarını veya gizli bilgilerini hırsızlık ya da hile yoluyla ele geçirmeye çalışmayız.

İşle ilgili kararlarımızda çıkar çatışmalarından uzak dururuz.

Tüm iş kararları herhangi bir çalışanın kişisel yararına veya avantajına değil, şirket için en doğrusunun ne olacağına dair iyi niyetle, objektif olarak alınmalıdır. Bu demek olur ki, Pluxee çalışanları bir çıkar çatışmasını ya da buna sebep olabilecek herhangi bir durumu fark etmeli ve bunun üzerine gitmelidir.

Bir Pluxee çalışanının kendisi, akrabası ya da yakın tanıdığının kişisel çıkarını etkileyecek şirketin bir kararında, karar veren kişi olması çıkar çatışmasına bir örnektir. İlgili çalışan bu durumu açığa çıkarmalı ve gerekirse o çalışanın karar üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak adımlar atılmalıdır. Bu nedenle, yönetimde çalışanlar Pluxee'nin rakipleri için çalışmamalıdır. Çalışanlar, Pluxee için çalıştıkları süre içinde Pluxee'nin tedarikçisi, ortağı veya hizmet sağlayıcısı olma amaçlı işlere girişemez.

Çalışanlarımız, tescilli iş bilgileri ve diğer maddi olmayan mülkiyet dahil Pluxee’nin varlıklarını Pluxee'nin çıkarı için kullanacak ve koruyacaktır ve Pluxee'nin varlıklarını veya şirket içi bilgileri kişisel kazanç için kullanmayacaktır.

Pluxee çalışanları profesyonel olarak ve iyi niyetle Pluxee’nin işlerini ilerletmek için çalışmalıdırlar. Çalışanlar, tescilli iş bilgileri ve diğer maddi olmayan mülkiyet dahil Pluxee’nin varlıklarını uygun şekilde ve yönetimin izin verdiği çerçevede kullanmalıdır ve şirket varlıklarını kötüye kullanmamak veya israf etmemekle yükümlüdürler. Tüm Pluxee çalışanları, şirketten ayrıldıktan sonra dahi Pluxee, müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile ilgili gizli bilgileri koruma sorumluluğunu taşırlar. Benzer şekilde, Pluxee malını veya bilgisini kendilerinin, yakınlarının, arkadaşlarının veya tanıdıklarının kişisel kazançları için kullanmamalıdırlar. Çalışanlar, finansal sonuçlar, şirket birleşme ve satınalımları, büyük ihale kararları veya stratejik planlar gibi kamuya açık olmayan bilgilerden oluşan şirket içi bilgileri Pluxee SA'ya ait menkul kıymetleri satmak için kullanmamalı veya bu amaçla 3. şahıslarla paylaşmamalıdır.

İşle ilgili doğru ve güvenilir kayıtlar tutarız ve mali bilançolarımız doğru ve adil bilgiler içerir.

Tüm çalışanlar Pluxee'nin Grubun finansal durumunu, operasyon sonuçlarını, işlemlerini, varlıklarını ve borçlarını doğru ve adil yansıtabilmek için muhasebe defterlerini ve diğer kayıtları doğru ve kurallara uygun oluşturmakla yükümlüdür. İşle ilgili tüm kayıtlar yürürlükteki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve Pluxee’nin iç denetim ve muhasebe prosedürlerine göre muhafaza edilmelidir. Çalışanların herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle Pluxee defter ve kayıtlarına hatalı veya yanlış giriş yapmama sorumluluğu vardır.

Pluxee çalışanları Grubun finansal tablolarının bütünlüğünü tehlikeye sokacak ya da iç ve dış denetçileri Grubun defter ve kayıtları hakkında baskı altına alacak, yanıltacak ya da yanlış yönlendirecek herhangi bir davranışta bulunmamalıdır.

İş yaptığımız her yerde geçerli tüm yasalara uyarız

Pluxee iş yaptığı her yerde geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyar. Çalışanlarımızdan da tüm yasal gerekliliklere uymalarını bekleriz. Çalışanlardan hukuk uzmanı olmaları beklenmemekle beraber, kendi sorumluluk alanları için geçerli olan yasalara aşina olmalı ve yasal gerekliliklere dair soruları olduğunda hukuk biriminden tavsiye alma yoluna gitmelidirler.

Tüm çalışanlarımıza adil ve saygılı davranır, tacizden ve ayrımcılıktan uzak, güvenli bir işyeri temin ederiz

İnsan Haklarına Saygı Beyannamemizle tutarlı biçimde, İş Etiği taahhüdümüz kapsamında çalışanlarımıza karşı dürüst, adil, saygılı ve saygın tavır alırız.

Pluxee güvenli ve sağlıklı bir işyeri temin eder. Çalışma koşulları en azından geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olmalı ve Sodexo’nun işyerinde sağlık ve güvenlik programına tabi olmalıdır. Tüm çalışanlardan birbirlerine terbiye ve saygı çerçevesinde davranmalarını bekleriz. İşyerinde şiddete veya sözlü, duygusal, psikolojik, cinsel, fiziksel veya diğer her tür taciz, istismar, yıldırma veya zorbalığa izin vermeyiz. İşe alım, terfi, maaş, performans değerlendirmesi veya diğer çalışma kayıt ve şartları konusunda çalışanlar arasında ırk, renk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, din veya engellilik açısından veya geçerli yasa ve yönetmeliklerin yasakladığı diğer zeminlerde ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Ödünç işçilik, köle işgücü, borç karşılığı işçilik veya diğer cebri işçilik uygulamalarına izin verilmez. Hangisi daha yüksekse, 15 yaş altındaki ya da herhangi bir ülkede veya yerel yetki sınırındaki yasal istihdam yaşının altındaki hiç kimse Pluxee'de çalıştırılmaz, reşit olmayan hiç kimse tehlikeli işlerde istihdam edilmez ve reşit olmayanların istihdam edilmesi de çalışma saatleri, ücret, çalışma koşulları ve minimum eğitim gibi her tür yasal sınırlamaya tabidir.

Çalışanlarımızın bir işçi sendikasına üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkı konusundaki tercihlerine saygı duyarız. Bir sendikaya bağlılık, destek verme veya itiraz etme gibi sebeplerle hiçbir çalışana ya da çalışan temsilcisine karşı ayrımcılık veya misilleme yapmayız.

Çalışanlarımıza, çalışmış oldukları sürenin tamamı karşılığındaki yasal ücret ve imtiyazlarını düzenli olarak öderiz. Ekiplerimiz maksimum saat sınırlamaları ve mola şartları dahil çalışanların iş saatlerine dair tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ederler. Fazla mesai ancak işin doğası gereği yasaların izin verdiği ölçüde istenebilir.

Çalışanlar Pluxee'deki işlerinden ayrı olarak siyasi faaliyetlere katılabilir.

Çalışanlar kendi adlarına siyasi faaliyetlerde bulunmakta özgürdür. Ancak bu siyasi faaliyetler Pluxee'de yapılan işten ayrı tutulmalıdır. Çalışanlar, önceden onay almaksızın şirket fonlarını kullanarak siyasi oluşumları destekleyemez (ve yaptıkları katkı için firmadan geri ödeme bekleyemez).

Paydaşlarımızın mahremiyetine ve gizli bilgilerine saygı duyarız.

Pluxee, çalışanlar, hak sahipleri, tüketiciler, iş ortakları vs. dahil tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin gizliliğine saygı duyacak ve bunları koruyacaktır. Çalışanlar ilgili tüm gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluğu sağlama amaçlı Şirket politika ve süreçlerine uymak zorundadır.

Çalışanlar bu Beyannameyi ve diğer tüm Pluxee politikalarını anlamak ve uygulamakla ve yasaların ya da Pluxee politikalarının ihlali şüphesine dikkat çekmek ya da bunu hemen bildirmekle yükümlüdür.

Bütün çalışanlar bu Beyannameyi ve geçerli diğer tüm Pluxee politikalarını anlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Bu Beyannameye ve diğer Pluxee politikalarına uygun davranılmaması yerel yasalar ve geçerli toplu sözleşme anlaşmaları doğrultusunda iş akdinin feshedilmesine varabilecek disiplin işlemiyle sonuçlanabilir.

Çalışanlar haberdar oldukları yasa ihlallerini veya Pluxee politikası ihlallerini hemen bildirmeli ve ortaya çıktıkları anda bunlara dair endişelerini dile getirmelidir. Pluxee çalışanların ve diğer paydaşların iş etiği ile ilgili endişelerini dile getirmelerine yönelik anlamlı mekanizmaları yürürlüğe koyacaktır. Bütün raporlar iyi niyetle hazırlanmalıdır. Raporlar mümkün olan en geniş ölçüde ciddiyet ve gizlilikle ele alınacaktır. Bu tür raporlar veren çalışanlar misilleme, tehdit ya da tacize maruz kalmayacak ve kimlikleri de mümkün olan ve yasaların izin verdiği ölçüde gizli tutulacaktır.

Bu Beyannamede ortaya konan meseleler çoğu zaman karmaşıktır ve basit bir cevabı ya da çözümü olmayabilir. Pluxee’de yapılan gibi dinamik ve geniş yelpazeli bir işte öngörülemeyen koşullar ortaya çıkacaktır. Çalışanlarımıza bu iş etiği standartlarını sağlayabilmeleri için gereken kaynakları ve desteği temin edeceğiz ve bu kapsamda bu Beyannamede anlatılan standartların açıklanmasında ilave rehberlik sunacak, çalışanları bu ilkeleri işimize yansıtabilmeleri için pratik araçlarla destekleyeceğiz. Ayrıca, Grubun bünyesindeki diğer boyutlar da bu Beyannamenin kendi özel durumlarına uygulanması ile ilgili ilave rehberler hazırlamayı tercih edebilir.

Pre heading

A long and descriptive marketing heading that provides more information.