PLUXEE ÇALIŞAN DENEYİMİ DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, şikâyet, talep, öneri ve isteklerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında, Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaçlar”) Şirket’imiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Satış/hizmet sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Anket ve benzeri yöntemlerle memnuniyet araştırması ve iletişimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin karşılanması.

Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin karşılanması.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak; Anket ve benzeri yöntemlerle memnuniyet araştırması ve iletişimlerinin gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderimi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından görüş, talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla elektronik ortamda çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.