PLUXEE ÇALIŞAN DENEYİMİ DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

·           Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,

·           Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,

·           Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

·           Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·           Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

·           İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin ve dernek ve vakıf üyeliği verilerinizin Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda e-posta, telefon, çağrı merkezi vasıtasıyla iş başvurularınızı doğrudan gerçekleştirmeniz halinde tarafınızdan ve bazı durumlarda iş ortaklarımız üzerinden ve fiziki ortamda gerçekleştirilen mülakatlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;


Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·           Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

·           Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

·           Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,


·           İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


·           Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,

·           Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası.


Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak;


·     Engellilik bilgileriniz dolayısıyla sağlık verilerinizin ve dernek ve vakıf üyeliği verilerinizin Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi amacıyla işlenmesi.


İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·           Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·           Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·           Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·           İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·           Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.