PLUXEE ÇALIŞAN DENEYİMİ DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

PLUXEE ÜRÜN VE HİZMETLERİ KULLANICISI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pluxee Çalışan Deneyimi Danışmanlık ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

i. Kurumsal Kullanıcımız (Pluxee Mobil Kart ve/veya FlexoGift hizmetlerinden yararlanan Müşteri çalışanları) olmanız durumunda;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Hizmetlerimize yönelik kart operasyonlarının gerçekleştirilebileceği Pluxee Mobil Uygulamasına üyeliğin oluşturulması,

 • Sözleşme süreçlerinin yönetimi ve hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • Ödeme ve iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pluxee kartına bakiye yüklemelerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,
 • FlexoGift hizmeti kapsamında Dijital Çek’in üretilmesi, Kullanıcı’ya temini, kullanıma hazır ve aktif hale getirilmesi,
 • Müşteri firma ile Şirket arasındaki ticari ilişkinin sona ermesi halinde Kurumsal Kullanıcı’dan, Bireysel Kullanıcı’ya geçişin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • FlexoGift hizmeti kapsamında Dijital Çek’in üretilmesi, Kullanıcı’ya temini, kullanıma hazır ve aktif hale getirilmesi,
 • Çalışmakta olduğunuz Pluxee Müşterisi firma ile Şirket arasındaki iş ilişkisi doğrultusunda Pluxee kartınızın basılması ve dağıtılması,
 • Pluxee kartınızın adınıza tanımlanması ve Pluxee kart aktivasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • Pluxee kartınıza ilişkin operasyonların ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği Pluxee Online platformuna üyeliğin oluşturulması,
 • Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,
 • Marka pazar araştırmalarının yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site/platform kullanımınıza ilişkin analitik çalışmaların gerçekleştirilmesi, platformlarımızın kullanımına yönelik geliştirmelerin yapılması,
 • Dolandırıcılık, yetkisiz işlem ve hatalı işleme ilişkin süreçlerin yönetimi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak

 • Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Dolandırıcılık, yetkisiz işlem ve hatalı işleme ilişkin süreçlerin yönetimi.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Şirket’in hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak: 

 • Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan doğrulama ve kontrollerin gerçekleştirilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Hukuki yükümlülükler uyarınca yetkili kişi veya kuruluşlara bilgi/belge verilmesi ve her türlü resmi yazışmaların yürütülmesi ve ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
 • Denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Pluxee Mobil Uygulaması üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi, çeşitli istatistiksel çalışmaların yürütülmesi, 
 • Pluxee Mobil Uygulamasındaki konum bilgileri kullanılarak, ilgili platform üzerinden yakındaki Pluxee iş ortaklarının listelenmesi ve kullanıcı tercihlerine göre bu hususun kullanıcılara bildirilmesi,
 • Pluxee Mobil Uygulaması üzerinden yapacağınız işlemlerin takip edilerek müşteri bazlı tekilleştirilmesi ve güncelliğinin sağlanması,
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini anlamak, bu kapsamda analizler, istatistiksel çalışmalar, anketler ve araştırmalar yapmak adına veri elde etmek; kampanya, satış kanalları, ürün ve hizmetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçümlenmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Mobil kart edinme, bireysel yükleme, bireysel faturalama ve harcama, iade süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin pazarlanması, beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi, tanıtılması ile ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve memnuniyetin artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmesi,
 • İletişim onayınız kapsamında tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalı üzerinden paylaşılan iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; hizmet alınan tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimizin sizlere tanıtılması amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımıza; son olarak ayrıca Pluxee ile var olan ticari ilişkisi sebebiyle Pluxee karta bakiye yükleme yapılabilen mecraların/platformların sahibi olan üçüncü Taraf firmalara Pluxee kart bakiye yükleme süreçlerinin yürütülmesi ve iş birliğinin performansının ölçümlenmesi amacıyla raporlama yapılması kapsamında Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Ayrıca Business Pass ürün ve hizmetlerimizin söz konusu olduğu hallerde ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında Pluxee kartı bakiye bilgileriniz, Business Pass’in kurumsal bir ürün olmasından dolayı işvereniniz ile meşru menfaatimiz kapsamında paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Şirket içi sistemler/uygulamalar, mobil uygulama, platformlarımızı ziyaretlerinizde kullandığınız cihazınız, telefon, internet sitesi, çağrı merkezi kanalıyla ve fiziki ortamda matbu formlar kanalıyla toplanmaktadır. 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.