PLUXEE ÇALIŞAN DENEYİMİ DANIŞMANLIK VE PAZARLAMA HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Üye İş Yeri Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği


Toplanan kişisel verileriniz, yetkilisi olduğunuz firmanın Şirket’imiz üye iş yeri olmak istemesi halinde aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 • Üye işyeri başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Üye işyerleri tarafından ticari işlemlerin gerçekleştirilebileceği Pluxee Online platformuna yetkisi olduğunuz firmanın üyeliğinin oluşturulması,
 • Şirketimizle yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Marka pazar araştırmalarının yapılması,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,
 • Kampanya, promosyon, reklam veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yönetimi,
 • Şirket denetim süreçleri kapsamında çalışmalarının yapılması

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız danışmanlara ve teknik hizmet sağlayıcılarına, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Şirket içi sistemler/uygulamalar, mobil uygulama, telefon, internet sitesi, çağrı merkezi kanalıyla ve fiziki ortamda matbu formlar, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üye işyeri başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Üye işyerleri tarafından ticari işlemlerin gerçekleştirilebileceği Pluxee Online platformuna yetkisi olduğunuz firmanın üyeliğinin oluşturulması,
 • Şirketimizle yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Üye işyerleri tarafından ticari işlemlerin gerçekleştirilebileceği Pluxee Online platformuna yetkisi olduğunuz firmanın üyeliğinin oluşturulması,

 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Marka pazar araştırmalarının yapılması,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,
 • Kampanya, promosyon, reklam veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda iletişim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Tanıtım faaliyetleri kapsamında hediye ve promosyonların gönderiminin sağlanması,
 • Şirket denetim süreçleri kapsamında çalışmalarının yapılması.


4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.